Wróć do listy funduszy

Rockbridge Superior Akcji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
5/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2018-03-29:
3 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,7%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-04-19 - 2018-04-19
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -8,35%
1M -2,34%
3M -11,90%
6M -9,47%
12M -6,27%
24M 8,52%
36M -/-%
60M -/-%
120M -/-%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PGE 6,49%
2. PEKAO 5,28%
3. PKO BP 5,20%
4. PZU 4,60%
5. NORTH COAST 3,86%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji

  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów netto w instrumenty udziałowe (akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne) oraz w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe i akcje. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na GPW W Warszawie, ale może lokować również w instrumenty finansowe na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

95% z indeksu WIG, 5% ze stawki WIBID 3M

Zarządzający:
Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Jakub Ryba, Michał Baryła, Paweł Sugalski
Rachunek nabyć:
40 2490 0005 0000 4530 3681 2705
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).