Wróć do Superior

Program Inwestycyjny

Program Inwestycyjny Superior to propozycja Rockbridge TFI dla Inwestorów, którzy dysponują odpowiednim kapitałem, żeby zainwestować w Rockbridge Superior FIO, a jednocześnie chcieliby zdywersyfikować swoją inwestycję w ramach indywidualnego portfela zbudowanego z wybranych Subfunduszy.

Indywidualny portfel inwestycyjny

Każdy Inwestor może zbudować indywidualny portfel inwestycyjny, złożony z maksymalnie czterech Subfunduszy. Dostępność Subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów umożliwia skonstruowanie portfela zgodnego z indywidualnymi preferencjami Inwestora w zakresie czasu trwania inwestycji, akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu.

Pierwsza wpłata

Przystępując do Programu Inwestycyjnego Superior Inwestor wskazuje sposób alokacji środków przeznaczonych na pierwszą wpłatę, która wynosi co najmniej 500.000 zł. Podział środków na jednostki uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy określany jest procentowo (z dokładnością do 1%), przy czym minimalna wysokość pierwszej wpłaty do jednego Subfunduszu wynosi 50.000 zł. Inwestor dokonuje pierwszej wpłaty w ramach Programu na zbiorczy rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza, wskazany na formularzu Umowy.
 

 

Kolejne wpłaty

Kolejne wpłaty mogą być dokonywane do Subfunduszy wybranych przez Inwestorów podczas zawierania Umowy o uczestnictwo w Programie Inwestycyjnym Superior poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy danego Subfunduszu. Minimalna kwota kolejnej wpłaty do Subfunduszu wynosi 1.000 zł.

Inwestor może również dokonywać wpłat do innych Subfunduszy dostępnych w ramach Programu -w tym celu niezbędne jest złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa danego subfunduszu. W tym przypadku minimalna wysokość pierwszej wpłaty do Subfunduszu wynosi 50.000 zł.
 

Korzyści dla inwestorów

  • 0% opłat manipulacyjnych za nabywanie jednostek uczestnictwa oraz od zleceń zamiany i odkupienia jednostek uczestnictwa
  • Możliwość stworzenia własnej strategii inwestycyjnej w oparciu o Subfundusze realizujące odmienną politykę inwestycyjną
  • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat w dowolnych terminach
  • Bezpłatne zamiany pomiędzy subfunduszami
  • Dowolny okres inwestowania

Dostępne subfundusze

W ramach Programu Inwestycyjnego Superior dostępne są następujące subfundusze wchodzące w skład Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: