Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Globalny

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Akcji Globalny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2018-03-29:
154 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-04-19 - 2018-04-19
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,48%
1M 0,30%
3M -4,29%
6M 3,65%
12M 6,06%
24M 18,93%
36M 11,97%
60M 46,56%
120M -/-%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. DB X-TRACKERS MSCI World TRN Index ETF 17,53%
2. LYXOR ETF MSCI WORLD 17,37%
3. ISHARES MSCI World Index Fund 17,27%
4. AMUNDI ETF MSCI 7,01%
5. LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 6,97%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,
  • oczekujących możliwości osiągania wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach rozwiniętych,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach rozwiniętych obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World. Do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks MSCI World TR Gross USD (w PLN), 10% WIBID 3M

Zarządzający:
Marcin Winnicki, Monika Zduńska, Jakub Ryba, Paweł Sugalski, Michał Baryła
Rachunek nabyć:
31 2490 0005 0000 4600 4500 4085
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2009-05-08

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu nastąpiła z dniem 01.08.2016

ZMIANA BENCHMARKU

Do dnia 31 lipca 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel złożony z następujących indeksów: 54% indeks MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN), 36% indeks MSCI EM TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu jest portfel złożony z następujących indeksów: 90% indeks MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.