Wróć do strony głównej

Aktualności

4,72% to pierwsza wypłata dochodu „dywidenda” dla klientów BPH Dywidendowy!

24-03-2017

W lutym 2016 roku BPH TFI wzbogaciło gamę subfunduszy BPH FIO Parasolowego o nowy, wyróżniający się na rynku subfundusz BPH Dywidendowy.

To pierwszy subfundusz w ofercie BPH TFI, który poza inwestowaniem w spółki dywidendowe, dodatkowo sam wypłaca klientom dochody z dywidend wypłaconych przez spółki z portfela, jak również z osiągniętego przez subfundusz zysku ze zbycia lokat, pozyskane w danym roku kalendarzowym. To rozwiązanie zdecydowanie wyróżniające go na tle konkurencji. Subfundusz daje możliwość corocznej wypłaty dochodów „dywidendy” bez potrzeby umarzania jednostek uczestnictwa. Dzięki temu Uczestnicy subfunduszu mają możliwość osiągania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek w długim okresie, jak i wypłacanej przez spółki dywidendy.

Pierwszy dochód „dywidenda” subfunduszu w wysokości 6,1 PLN brutto, tj. 4,72% wartości jednostki uczestnictwa (na dzień 09.03.2017) został wypłacony Uczestnikom w dniu 22 marca 2017. Jednocześnie należy pamiętać, że na dzień 10.03.2017 wartość jednostki uczestnictwa została skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodu klientom subfunduszu.

BPH Dywidendowy to ciekawa oferta nie tylko ze względu na strategię doboru spółek i wypłacanie Uczestnikom zrealizowanego dochodu, ale też ze względu na charakterystykę jego portfela. Długoterminowo, akcje spółek dywidendowych charakteryzują się mniejszymi wahaniami kursów, dzięki czemu można oczekiwać również mniejszej zmienności wartości jednostki uczestnictwa BPH Dywidendowego, zwłaszcza w zestawieniu z typowymi funduszami akcyjnymi.

Stosowana przez Zarządzającego BPH TFI polityka inwestycyjna i trafne decyzje pozwoliły subfunduszowi wypracować atrakcyjną stopę zwrotu za 12 miesięcy na poziomie 21,68%*.

 „Przy konstruowaniu portfela subfunduszu BPH Dywidendowego, oprócz polityki dzielenia się zyskami szczególną rolę przypisujemy jakości biznesu prowadzonego przez spółki oraz przepływom pieniężnym przez nie generowanym. Subfundusz ma w portfelu zarówno tzw. dojne krowy, czyli spółki wypłacające sowite zyski i oferujące stopę dywidendy (DY**) powyżej 6-7%, jak również spółki tzw. wzrostowe, oferujące na razie niski DY jednakże z rosnącym profilem biznesu dającym spore szanse zarówno na wzrost wartości wypłacanych dywidend, jak również wzrost współczynnika wypłaty dywidendy. Inwestując w tzw. „dojne krowy” kierujemy się nie tylko wielkością wypłaty dywidendy, ważnym czynnikiem jest też zdolność biznesu operacyjnego do podtrzymania bądź poprawy wyników w przyszłości. Unikamy spółek, które przy wysokiej stopie dywidendy jednocześnie oferują spadek wyników w przyszłości” – komentuje Michał Sikorski Zarządzający subfunduszem BPH Dywidendowy.

Fundusz inwestuje zarówno w polskie, jak i zagraniczne spółki dywidendowe, notowane na rynkach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Turcji oraz USA. W przypadku polskiego rynku Zarządzający inwestuje w spółki, znajdujące się w szczególnym momencie historii, które po zakończeniu procesów inwestycyjnych toczących się przez kilka ostatnich lat, zwiększają obłożenie mocy produkcyjnych oraz wyniki, redukują zadłużenie, a rosnącą część wolnych przepływów pieniężnych przeznaczają na wypłatę dywidendy.

Zasady wypłaty dochodu „dywidendy”

Dochód z subfunduszu został przekazany w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi z tytułu posiadania jednostek subfunduszu wyniosła co najmniej 100 (sto) złotych albo dodatkowych jednostek uczestnictwa, w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wyniosła mniej niż 100 (sto) złotych.

Wznowienie możliwości inwestycji w BPH Dywidendowy od 14 marca 2017

W dniu 14.03.2017 subfundusz wznowił możliwość nabywania jego jednostek.

Dodatkowe artykuły o BPH Dywidendowym:

- Druga dywidenda z funduszu akcji dywidendowych

W funduszu BPH TFI prawie jak w banku. Kto mu zaufał, dostał właśnie 4,7% odsetek

 


*Stopa zwrotu BPH Dywidendowy za okres 2016-02-29 - 2017-02-28

**DY – Dividend Yield

Wróć do listy