Wróć do strony głównej

Aktualności

BPH Subfundusz Selektywny

01-09-2011

Przypominamy o zmianie z dniem 1 września 2011 polityki inwestycyjnej subfunduszu BPH Ochrony Kapitału 1 oraz nazwy na BPH Selektywny.

W związku ze zmianą subfundusz BPH Selektywny będzie charakteryzował się wyższym poziomem ryzyka i realizował politykę inwestycyjną polegającą na:

  • inwestowaniu do 100% aktywów w akcje wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na rynkach zagranicznych,
  • lokowaniu aktywów również w instrumenty dłużne (do 100% portfela inwestycyjnego).

Z dniem 1 września 2011 subfundusz BPH Selektywny zaprzestanie stosowania mechanizmu ochrony kapitału. W efekcie nastąpi wzrost zmienności wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu oraz ryzyka inwestycyjnego. Zalecany horyzont inwestycyjny ulegnie wydłużeniu z 2 do 5 lat.

Wróć do listy