Wróć do strony głównej

Aktualności

BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 - zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej

13-07-2011

Subfundusz ten zmieni nazwę na BPH Subfundusz Selektywny i będzie realizował politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu do 100% aktywów w wybrane akcje i inne instrumenty udziałowe, w szczególności akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz będzie lokować aktywa również w instrumenty dłużne (do 100% portfela inwestycyjnego), a także w akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Z dniem 1 lipca 2011 następuje zakończenie okresu ochrony kapitału. Po tym dniu nastąpi kolejny okres ochrony kapitału, trwający do dnia 31 sierpnia 2011. Od 1 września 2011 subfundusz zaprzestanie stosowania mechanizmu ochrony kapitału. W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, nastąpi wzrost zmienności wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu oraz ryzyka inwestycyjnego. Zalecany horyzont inwestycyjny ulegnie wydłużeniu do 5 lat.

Inwestorzy posiadający jednostki uczestnictwa subfunduszu BPH Ochrony Kapitału 1 powinni wziąć pod uwagę planowaną zmianę polityki inwestycyjnej subfunduszu oraz jego profilu ryzyka.

Informacja o zmianach została wysłana drogą pocztową na adres korespondencyjnych wszystkich osób posiadających jednostki uczestnictwa subfunduszu BPH Ochrony Kapitału 1. 


Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu BPH FIO PARASOLOWY

Wróć do listy