Wróć do strony głównej

Aktualności

Informacja na temat zmiany statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w zakresie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych

18-02-2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lutego 2014 r. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) dokonało ogłoszenia zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”).

Zmiany statutu dotyczą przede wszystkim zasad wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

Zgodnie z nowymi zasadami wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz będzie dokonywał wykupu Certyfikatów co najmniej raz w roku kalendarzowym. Ogłoszenie o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zawierać: dzień wykupu Certyfikatów, przybliżoną kwotę przeznaczoną na wykup Certyfikatów w dniu wykupu oraz przybliżoną liczbę Certyfikatów możliwą do wykupienia w tym dniu wykupu za tę kwotę według ostatniej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Uczestnicy mogą żądać wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez złożenie w Domu Maklerskim zlecenia wykupu w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego.

Fundusz będzie wykupywał Certyfikaty po ogłoszeniu takiego zamiaru na żądanie zgłoszone przez Uczestników, przy czym ogłoszenie to zostanie opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa, nie później jednak niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym dniem wykupu. 
Niezmienny pozostaje warunek, iż pierwszy wykup Certyfikatów zostanie przeprowadzony nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za 6 (słownie: szósty) rok obrotowy.

Z uwagi na fakt, iż pierwsze sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres 31 lipca 2008 r. – do dnia 31 grudnia 2008 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa za 6 (słownie: szósty) rok obrotowy nastąpi w 2014 r. i wówczas zostanie przeprowadzony pierwszy wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

Zgodnie zaś z dyspozycją § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U.2007.249.1859) „Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”

W związku z powyższym, Towarzystwo informuje, iż podjęło działania zmierzające do zbycia części aktywów Funduszu, wchodzących w skład Portfela Inwestycji Docelowych, które zostaną przeznaczone do wypłaty z tytułu pierwszego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. Intencją Towarzystwa i Funduszu jest zrealizowanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w II połowie 2014 r.

Jednocześnie podkreślamy, że przedmiotowe zmiany statutu wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo otrzymało w dniu 18 lutego 2014 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 stycznia 2014 r. o numerze DFI/II/4034/167/5/13/14/U/MJ na zmianę art. 32 oraz art. 46 ust. 4 statutu Funduszu w zakresie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oraz na skrócenie terminu wejścia w życie zmian statutu Funduszu, tak aby zmiany statutu Funduszu weszły w życie z dniem ogłoszenia tj. 18 lutego 2014 r.

Wróć do listy