Wróć do strony głównej

Aktualności

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 70) w dniu 26 kwietnia 2013 r. skróty prospektów informacyjnych BPH FIO Parasolowego i BPH SFIO Total Profit zostały zastąpione dokumentem o nazwie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (w skrócie „KII”). W przypadku BPH FIO Parasolowego Kluczowe informacje dla inwestorów zostały sporządzone odrębnie dla każdego z subfunduszy.

Kluczowe informacje dla inwestorów to dwustronicowy dokument, który w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze informacje dotyczące funduszu/subfunduszu inwestycyjnego. Struktura tego dokumentu jest jednolita dla wszystkich funduszy/subfunduszy i została określona w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010 str. 1). 

Zaleca się zapoznanie z Kluczowymi informacjami dla inwestorów przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu inwestycyjnego w celu podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy