Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz dla subfunduszu BPH Obligacji Korporacyjnych

27-02-2015

Paweł Gołębiewski - Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych

Perspektywy dla polskiej gospodarki
Paweł Gołębiewski
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Najbliższe kwartały zapowiadają się obiecująco dla polskiej gospodarki. Warto zwrócić uwagę, że nasz kraj nadzwyczaj dobrze sobie radzi w dobie kryzysu na Ukrainie i w Rosji. Pozytywnie zaskakują dostępne dane za trzeci i czwarty kwartał 2014, które pokazują, że spowolnienie wzrostu jest dosyć łagodne, jak na panujące wokół warunki. PKB za ostatni kwartał obniżył się do 3,0% r/r, z 3,3% w trzecim kwartale. Spadające dynamiki eksportu oraz wpływ handlu netto rekompensowane są przez silny popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych na poziomie 3,2% r/r oraz inwestycyjny, który odnotował dawno niewidziany wzrost o blisko 10% r/r w trzecim kwartale 2014. Wskaźniki wyprzedzające pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. PMI dla Polski zanotował swoje lokalne minimum w sierpniu ubiegłego roku i od tego momentu nieprzerwanie rośnie. Możemy spodziewać się wzrostu PKB w 2015-2016 na poziomie 3,5% r/r. Co więcej pierwsze symptomy cyklicznego ożywienia widać w Niemczech, gdzie kierujemy blisko 25% naszego eksportu. W samej strefie euro, pozytywnie wyróżnia się odbudowujący się powoli popyt na kredyt, do czego przyznaje się coraz więcej banków.

Dobry czas dla obligacji korporacyjnych

Lepsze perspektywy wzrostu, to korzystny scenariusz dla obligacji korporacyjnych. Ożywienie w gospodarce, to większe zyski przedsiębiorstw, większa zdolność do regulowania zobowiązań i zdrowsze bilanse. Liczba upadłości w roku 2014 spadła o 7% r/r, podczas gdy PKB - w tym okresie wzrósł z 1,7% r/r w 2013 do 3,3% w 2014. Firmy pozytywnie odczuwają również rekordowo niskie stopy procentowe, które pozwalają im finansować projekty przy kosztach niewyobrażalnie niskich jeszcze 2-3 lata temu. Ultra niskie stopy procentowe m.in. w naszym regionie to po części pochodna decyzji o interwencyjnym skupie głównie obligacji rządowych, jaki zamierza prowadzić ECB wraz z narodowymi bankami centralnymi począwszy od marca tego roku. Z dużym prawdopodobieństwem część inwestorów zdecyduje się rozstać z bezpiecznymi ale nierentownymi papierami wartościowymi i zacznie szukać wyższej stopy zwrotu za cenę nieco wyższego ryzyka. Jeśli tak się stanie, solidny popyt spowoduje dodatkowo spadek premii kredytowych, co pozytywnie przełoży się na cenę obligacji przedsiębiorstw.

BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH


2/3 aktywów funduszu to obligacje zmiennokuponowe. Wartość kuponu plus marża odsetkowa ustalana jest w odstępach najczęściej 6-miesięcznych i rzadziej 3-miesięcznych. W związku z tym aktywa te nie są narażone na wzrosty rentowności, o których możemy zacząć mówić w drugiej połowie roku. Sprawiedliwie należy dodać, że w środowisku spadających stóp procentowych instrumenty te nie wygenerowały zysków tak dobrych, jak w przypadku obligacji skarbowych. Pozostała część aktywów, to głównie obligacje polskich przedsiębiorstw denominowane w EUR i USD oparte, zgodnie ze standardami rynku, na stałej stopie procentowej. Dostępne instrumenty pochodne umożliwiają zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w taki sposób, aby duration portfela nie przekraczało 3 lat. Wydaje się jednak, że w perspektywie najbliższych kwartałów nie należy liczyć się z dynamicznymi wzrostami rentowności w strefie euro.

Eurorynek jest dobrym miejscem poszukiwania okazji inwestycyjnych. Po pierwsze - płynność instrumentów jest nieporównanie większa, choćby z uwagi na fakt, że wartość pojedynczej emisji przekracza 250 mln EUR. Po drugie - ilość oferowanych papierów wartościowych z różnych sektorów znacznie przewyższa możliwości lokalnego rynku. Przy wyborze zagranicznych emitentów stosowana jest praktyka typu „top–down”. Oznacza to, że ryzyko kraju oraz sektora są dominującymi czynnikami wpływającymi na decyzję o objęciu emisji.

W portfelu miejsce znajdą obligacje emitentów o silnych bilansach. Przykładem mogą być tutaj banki, czy przemysł chemiczny i paliwowy. Często, tak jak w pierwszym wymienionym przypadku, cel maksymalizacji stopy zwrotu dla akcjonariuszy coraz częściej ustępuje miejsca trosce regulatora o stabilność branży i jest jednoznacznie pozytywnym elementem dla posiadacza obligacji.


Główne założenia konstrukcji funduszu:

 • utrzymanie maksymalnej alokacji w obligacje nieskarbowe na poziomie 90-95%
 • część skarbową portfela stanowią obligacje zmiennokuponowe oraz indeksowane do inflacji
 • modelowa rentowność portfela WIBOR 6M + 200 bps
 • brak ryzyka walutowego - punkty swap z tytułu zabezpieczenia ryzyka FX pozytywnie wpływają na stopę zwrotu
 • kontrola ryzyka stopy procentowej. Decydującą część portfela stanowią obligacje zmiennokuponowe. Utrzymanie duration portfela poniżej 3 lat
 • obligacje przedsiębiorstw zagranicznych - w ograniczonym wymiarze. analiza top-down
 • dywersyfikacja branżowa. Dominuje sektor bankowy, w dalszej kolejności deweloperzy, finanse, przemysł paliwowy i chemiczny
 • wykorzystanie listów zastawnych jako elementu poprawiającego stopę zwrotu subfunduszu przy zachowaniu płynności inwestycji
 • częściowa alokacja aktywów w obligacje korporacyjne denominowane w EUR i USD
 • wyniki: powyżej mediany za ostatnie 12M, przy niższej od średniej zmienności jednostki
 • konkurencyjne opłaty za zarządzanie
 • procedura dotycząca nabywania obligacji przedsiębiorstw: w proces decyzyjny zaangażowana jest część pracowników Departamentu Zarządzania Aktywami.

ZMIANA WARTOŚCI J.U. BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Wróć do listy