Wróć do strony głównej

Aktualności

Kontynuacja wzrostów z końca 2016 roku - komentarz miesięczny BPH TFI

10-02-2017

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Kontynuacja silnych wzrostów indeksów giełdowych
  • Dobre odczyty wskaźników wyprzedzających koniunktury na świecie
  • Kolejne prośrodowiskowe graniczenia w produkcji w chińskim przemyśle
  • Wzrost niepewności po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta USA
  • Zdecydowana poprawa wskaźnika PMI dla Polski
Dane rynkowe na dzień 31.01.2017r (1M)
Indeksy WIG mWIG S&P500
6,72% 10,14% 1,79%
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
-1,68% -4,40% 2,67%
Żywność i surowce Indeks CRB Miedź Ropa WTI
-0,25% 8,86% -1,69%
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,96% 3,16% 3,87%
Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Paweł Gołębiewski
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Obligacje blisko 4%

W styczniu lepsze dane makro na świecie oraz rosnące wskaźniki inflacji wywarły presję na ceny obligacji. Krzywa rentowności uległa wystromieniu, rentowności obligacji długoterminowych wzrosły o 15 punktów bazowych. Obligacje średnioterminowe zakończyły miesiąc z rentownością do wykupu na poziomie 3,16% (+10 pkt. bazowych). W styczniu uwidocznił się duży popyt ze strony banków na obligacje krótkoterminowe, głównie w wyniku konieczności zwiększania buforów kapitałowych oraz dużej nadpłynności w efekcie zapadających obligacji skarbowych. Rentowność obligacji 2-letniej spadła o 5 punktów bazowych i wyniosła 1,96%. Dodatkową zmienność wprowadziły wydarzenia takie jak inauguracja Prezydenta Trumpa, czy moment rewizji ratingu przez agencję Moody's i Fitch. Z naszej perspektywy były to jednak wydarzenia medialne, nie mające istotnego wpływu na trend i wycenę polskiego długu. Ceny lokalnych obligacji są obecnie silnie skorelowane z obligacjami rynków bazowych (przede wszystkim US i Niemcy) i trendami globalnego ożywienia gospodarczego.

Wykres 1. Wskaźniki wyprzedzające dla głównych gospodarek świata dla sektora przemysłowego (ISM, PMI) za okres 02.2014 – 01.2017

Wykres 1. Wskaźniki wyprzedzające dla głównych gospodarek świata dla sektora przemysłowego (ISM, PMI) za okres 02.2014 – 01.2017

Źródło: Bloombegr

Moim zdaniem...

… momentum dobrych danych płynących zarówno z gospodarek rozwiniętych jak i rozwijających się (EM) jest nadal wysokie. Widać to w przypadku wskaźników wyprzedzających, jak również twardych danych makro oraz wskaźników inflacji. Zakładamy, że te ostatnie ustabilizują się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. Będzie to dogodny moment, żeby spojrzeć przychylniej na polski dług skarbowy. Do tego czasu za atrakcyjne postrzegamy obligacje zmiennokuponowe, które historycznie dobrze radziły sobie w podobnych okresach ożywienia.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Kontynuacja wzrostów z końca 2016 roku

Początek 2017 roku to kontynuacja euforii zapoczątkowanej w listopadzie poprzedniego roku. W dalszym ciągu rynki akcji dyskontowały ożywienie gospodarcze na świecie widoczne we wskaźnikach gospodarczych oraz zakładanym programie stymulacji gospodarki USA poprzez wydatki rządowe. Po okresie euforii zbliżamy się do weryfikacji tych założeń, które nadejdą wraz z faktycznymi decyzjami nowego prezydenta oraz jego administracji. Od konfrontacji zapowiedzi z kampanii wyborczej z faktami zależy dalszy los rynków akcji. Naturalnym wydaje się lekkie schłodzenie emocji oraz powrót do racjonalnej oceny sytuacji. Podobnie sytuacja rozwija się w Europie. Z jednej strony poprawiają się wskaźniki wyprzedzające, a z drugiej strony kalendarz wydarzeń politycznych jest w tym roku wyjątkowo napięty. W takim środowisku inwestorzy mogą wstrzymywać się z podejmowaniem odważniejszych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli rozwiązania polityczne nie będą stały na przeszkodzie, a optymistyczne oczekiwania przełożą się na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego, rynki akcji zareagują na takie sygnały pozytywnie.

Wykres 2. Zmienność wskaźnika Chicago PMI za okres 01.2014 - 01.2017.

Wykres 2. Zmienność wskaźnika Chicago PMI za okres 01.2014 - 01.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… na przykładzie wskaźnika wyprzedzającego dla przemysłu, jakim jest wskaźnik Chicago PMI wyraźnie widać, jak w dużej niepewności żyją inwestorzy w ostatnich kwartałach. Wskaźniki te zawsze były zmienne jednak ostanie kwartały to okres przechodzenia wskaźników od skrajności do skrajności. Dodatkowo w ostatnich miesiącach duże wzrosty oczekiwań inflacyjnych podniosły wszystkie agregaty wskaźników wyprzedzających.

Michał Sikorski Zarządzający funduszami BPH TFI

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami BPH TFI

Rynek surowcowy

Próba sił na rynku surowców

Styczeń był miesiącem przetasowań na rynku surowców. Ostatecznie Indeks CRB pozostał na niemal niezmienionym poziomie. Po mocnym grudniu, styczeń przyniósł lekkie odreagowanie cen ropy - Brent spadł o 1,97%. Cięcie wydobycia przez kraje OPEC wpływa pozytywnie na ceny, jednak tak samo zwiększa opłacalność produkcji ropy z łupków w USA. Spadek kosztów wydobycia i ostatni wzrost cen ropy spowodował wzrost liczby odwiertów w USA oraz produkcji ropy.  Na drugim biegunie znajdował się segment metali przemysłowych. Po słabszym grudniu, styczeń przyniósł powrót do wzrostów. Utrzymujące się dobre dane płynące z Chin oraz informacje o kolejnych ograniczeniach produkcji (np. aluminium) związanych z dążeniem do redukcji zanieczyszczeń wpłynęły pozytywnie na rynek. Ceny aluminium wzrosły o 6,7%, cena cynku wzrosła o 11,3%. Moment zaprzysiężenia nowego prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jego pierwsze decyzje spowodowały lekki wzrost niepewności na świecie - przyczyniło się to  do wzrostu cen metali szlachetnych.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu TR/CoreCommodity CRB za okres 01.2012 - 01.2017.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu TR/CoreCommodity CRB za okres 01.2012 - 01.2017

Źródło: Bloombegr

Moim zdaniem...

… dobre momentum w gospodarce utrzymuje się, co powinno pozytywnie wpływać na wyceny surowców w kolejnych okresach. Osłabienie dolara do koszyka walut również pozytywnie wpływa na ceny metali i produktów rolnych. Cena ropy będzie pozostawała pod wpływem danych o poziomie wydobycia w USA.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH Akcji Dynamicznych Spółek

+6,12%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Globalny Żywności i Surowców

*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 30.12.2016 – 31.01.2017 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.01.2017 – 31.01.2017 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności  za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy