Wróć do strony głównej

Aktualności

Połączenie subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej z subfunduszem BPH Akcji Europy Wschodzącej

22-09-2014

Informujemy, że z dniem 19 września 2014 r. nastąpiło połączenie subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmowany) z subfunduszem BPH Akcji Europy Wschodzącej(Subfundusz przejmujący).

Uczestnikom subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej zostały przydzielone Jednostki Uczestnictwa subfunduszu BPH Akcji Europy Wschodzącej w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa BPH Nieruchomości posiadanych przez Uczestnika i Wartości Aktywów Netto BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w dniu 18 września 2014 roku przez Wartość Aktywów Netto BPH Akcji Europy Wschodzącej przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 18 września 2014 roku.

Wróć do listy