Wróć do strony głównej

Aktualności

Publikacja prospektu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

09-05-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (w organizacji) informuje, że prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 został udostępniony publicznie w formie elektronicznej w dniu 9 maja 2008 r. w sieci Internet pod adresem Towarzystwa: www.bphtfi.pl, pod adresem Oferującego: Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.:www.bm.bph.pl, pod adresem podmiotu przyjmującego zapisy na Certyfikaty: Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.: www.dibre.com.pl. Inwestor może uzyskać wersję drukowaną prospektu emisyjnego w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Emilii Plater 53) oraz w siedzibie Oferującego (Kraków, Al. Pokoju 1). Lista Punktów Obsługi Klientów, w których przyjmowane będą Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, została opublikowana w dniu udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bphtfi.pl. 
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o łącznej wartości nie mniej niż 78.400.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy) złotych i nie więcej niż 392.000.000,- (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony) złotych.

Przed rozpoczęciem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, w dniach od 14 do 16 maja 2008 r., zostanie przeprowadzony proces budowy księgi popytu. Budowa księgi popytu będzie prowadzona wśród inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu na Certyfikaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nastąpi w dniu 19 maja 2008 r. Z zastrzeżeniem zdań następnych, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A będą przyjmowane:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych w dniach od 19 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r., 
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w terminie od 24 czerwca 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.,
c) w Transzy Specjalnej w dniach od 30 czerwca 2008 r. do 4 lipca 2008 r.

Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów nastąpi z upływem wcześniejszego terminu:
a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,
b) dnia 4 lipca 2008 r.

Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2.

Pobierz elektroniczną wersję Prospektu Emisyjnego

Wróć do listy