Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiana Zasad rozpatrywania reklamacji

11-10-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”) informuje,  iż w dniu 11 października 2015 r. zmianie uległy „Zasady rozpatrywania reklamacji” obowiązujące w Towarzystwie.

Nowelizacja ww. dokumentu związana jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348) (dalej jako: „Ustawa”).

Aktualne Zasady jak również obowiązująca Ustawa dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.bphtfi.pl/reklamacje.

Poniżej przestawiamy informacje dotyczące sposobu składania reklamacji w Towarzystwie:

 1. Reklamacje mogą być składane w szczególności:

  • w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego,

  • za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy,

  • listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 

  • za pośrednictwem faksu, na numer: +22 538 97 96,

  • telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa 801 350 000, prowadzonej przez Agenta Transferowego,

  • za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.bphtfi.pl/reklamacje.

 2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego.

 3. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.

 4. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą  innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora.

 5. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora z  zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy reklamacja zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji i/lub dane osobowe Inwestora inne niż imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, odpowiedź na reklamację przekazywana jest Inwestorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres korespondencyjny Inwestora.

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA  sugeruje, aby reklamacje zgłaszane były niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, przyśpieszy to rzetelne rozpatrzenie reklamacji.

 

Wróć do listy