Wróć do listy funduszy

Fundusz Rockbridge Akcji Globalnych

Do dnia 7.05.2018 Subfundusz działał pod nazwą Rockbridge Akcji Globalnych
Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Akcji Globalny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2018-04-30:
14 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-05-24 - 2018-05-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 2,00%
1M 2,44%
3M 0,23%
6M 5,55%
12M 7,81%
24M 21,60%
36M 11,91%
60M 40,89%
120M -/-%

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,
  • oczekujących możliwości osiągania wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach rozwiniętych,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach rozwiniętych obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World. Do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks MSCI World TR Gross USD (w PLN), 10% WIBID 3M

Rachunek nabyć:
31 2490 0005 0000 4600 4500 4085
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2009-05-08

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu nastąpiła z dniem 01.08.2016

ZMIANA BENCHMARKU

Do dnia 31 lipca 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel złożony z następujących indeksów: 54% indeks MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN), 36% indeks MSCI EM TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu jest portfel złożony z następujących indeksów: 90% indeks MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.