Wróć do strony głównej

Fundusz Rockbridge DywidendowyDo dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Dywidendowy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2018-03-29:
13 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,5%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-04-19 - 2018-04-19
Stopa zwrotu:
  Wartość jednostki uczestnictwa skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów Uczestnikom Rockbridge Dywidendowy

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ SUBFUNDUSZ*
YTD 0,36% 0,36%
1M -1,72% -1,72%
3M -3,61% -3,61%
6M 2,50% 2,50%
12M 3,77% 3,77%
24M 14,53% 20,32%
36M -/-% -/-%
60M -/-% -/-%
120M -/-% -/-%

* Stopa zwrotu powiększona o wypłacony Uczestnikom Dochód (Dywidendę).

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 5,60%
2. MONETA MONEY BANK 4,80%
3. ROYAL DUTCH SHELL 4,30%
4. MLP GROUP S.A. 2,80%
5. CEZ 2,70%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwszwe półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Dobór spółek do portfela inwestycyjnego Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o osiągane wyniki finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry zarządzającej, wysokość i regularność wypłacanych dywidend oraz przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę.
Akcje i inne instrumenty udziałowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w dłużne instrumenty finansowe (m.in. bony skarbowe, obligacje) lub lokaty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej, jak również w akcje notowane na wybranych innych rynkach zagranicznych.

Szczegóły subfunduszu

Rachunek nabyć:
16 2490 0005 0000 4600 2507 5511
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2016-02-15

Wypłata dochodów

Fundusz może wypłacać Uczestnikom dochody Subfunduszu osiągnięte w danym roku kalendarzowym. Wypłata dochodów następuje bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Decyzję o wypłacie dochodów Subfunduszu podejmuje Towarzystwo w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu za poprzedni rok obrotowy (obowiązek zatwierdzenia sprawozdań do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego).

Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wypłacie dochodów, Towarzystwo na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem wypłaty dochodów opublikuje ogłoszenie, które będzie zawierało:

  • kwotę dochodów przeznaczonych do wypłaty przypadającą na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu,
  • dzień wedle którego ustala się Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów,
  • dzień wypłaty dochodów.

Wypłata dochodów następuje w formie:

  • przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w subrejestrze w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  • nabycia na rzecz Uczestnika jednostek uczestnictwa subfunduszu w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 (sto) złotych i w dniu wypłaty dochodów Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora