Wróć do strony głównej

Strategia inwestycyjna FIZ

Fundusze z rodziny BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja stosują strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednim dostosowywaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony wartości certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) przed spadkiem poniżej tzw. poziomu ochrony kapitału na koniec kolejnych 3-letnich okresów.

Poziom ochrony kapitału w każdym 3-letnim okresie jest nie mniejszy niż 100% wartości certyfikatu z pierwszego dnia wyceny tego okresu.

Inewstycje w akcje

Udział akcji waha się w przedziale 0%–40% aktywów Funduszu, przy czym aktualne zaangażowanie na rynku akcji wynika ze stosowania strategii zabezpieczającej. W części akcyjnej profil inwestycyjny portfela Funduszu jest zbliżony do indeksu WIG20. Fundusz ma także możliwość zajmowania długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20.

Inwestycje w instrumenty dłużne

W części dłużnej Fundusz nabywa głównie w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa. Udział dłużnych papierów wartościowych oraz depozytów bankowych nie jest niższy niż 60% aktywów Funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez inne podmioty niż wskazane powyżej, nie przekracza 5% aktywów Funduszu.

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.