Wróć do strony głównej

Zasady realizacji zleceń

Informacje o zamianie lub konwersji Jednostek Uczestnictwa

Zamiana lub konwersja Jednostek Uczestnictwa polega na:

  • odkupieniu przez Fundusz od Inwestora Jednostek Uczestnictwa w dotychczasowym Subfunduszu lub Funduszu oraz
  • jednoczesnym nabyciu przez Inwestora Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu lub Funduszu za kwotę uzyskaną z wcześniejszego odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

 

Zlecenia zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa funduszy otwartych zarządzanych przez Rockbridge TFI mają następujący przebieg:

  • Inwestor składa zlecenie zamiany lub konwersji w danym Dniu Wyceny (Dzień D),
  • Fundusz dokłada starań aby zlecenie zamiany lub konwersji zostało zrealizowane po cenie z następnego Dnia Wyceny przypadającego po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (przy założeniu, iż Agent Transferowy otrzyma zlecenie w Dniu D – Fundusz dołoży starań aby był to dzień D+1).
  • realizując obecne obowiązujące wytyczne dotyczące realizacji zleceń zamian lub konwersji jednostek uczestnictwa mogą zdarzyć się sytuacje, w których zlecenia zamiany lub konwersji będą realizowane w oparciu o późniejszy dzień wyceny niż D+1

Zgodnie z zapisami Prospektu Informacyjnego i Ustawy o funduszach inwestycyjnych zlecenie zamiany lub konwersji zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 7 dni (D+7) od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (np. złożenie wadliwego zlecenia zamiany lub konwersji).