Wróć do Inwestowanie

Ile zapłacę

Kumulacja wpłat

W Subfunduszach/Funduszach obowiązuje zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne przy nabyciu, zamianie i konwersji Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na wszystkich subrejestrach w Subfunduszach oraz na rejestrze w Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej, zgodnie z Tabelą Opłat.

Przykład
Jeśli dokonasz pierwszej wpłaty do Rockbridge Subfunduszu Akcji w wysokości 20 000 zł Zgodnie z tabelą opłat - opłata manipulacyjna wyniesie 4%
Dokonując kolejnej wpłaty w wysokości 10 000zł Zapłacisz tylko 3% prowizji od całej drugiej wpłaty, jeśli obecna wartość Twoich inwestycji w funduszu i kolejnej wpłaty przekroczy 25 000 zł

Pierwszy zakup funduszu

Złożenie pierwszego zlecenia

Do złożenia pierwszego zlecenia nabycia wystarczy tylko dowód osobisty, nr NIP, nr rachunku bankowego i nawet niewielka kwota:

  • 50 zł - w przypadku Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO)
  • 1000 zł - przy otwarciu zwykłego rejestru funduszu,
  • 2000 zł – przy otwarciu Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w pierwszym roku inwestycji wymagana jest łączna wpłata netto w wysokości 2000 zł.

Kolejne wpłaty są możliwe już od 100 zł, a w przypadku PSO od 50 zł


Opłaty manipulacyjne

Jakie są opłaty za nabycie?

Dokonując nabycia jednostek uczestnictwa zapoznaj się z Tabelą Opłat, czyli zestawieniem prowizji pobieranych przez Rockbridge TFI z tytułu nabywania i konwersji jednostek uczestnictwa. Wysokość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od wielkości wpłaty i wartości środków już zgromadzonych na Rejestrze.

W przypadku Planów Systematycznego Oszczędzania opłata pobierana przy nabyciu jest niższa o 40% od stawek przedstawionych w Tabeli Opłat.

 

Jakie są opłaty za zamianę?

W przypadku konwersji lub zamiany opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za zbycie Jednostek Uczestnictwa są niższe od opłat przewidzianych w subfunduszu/Funduszu, do którego następuje konwersja lub zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu/Funduszu, z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu/Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz/Fundusz. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla. zleceń zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, przy zastosowaniu zasady kumulacji środków zgromadzonych przez Uczestnika. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana, gdy konwersja lub zamiana następuje z subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od ustalonych w Subfunduszu/Funduszu docelowym.

 


Opłaty za zarządzanie

Opłata za zarządzanie naliczana jest codziennie i jest uwzględniona w cenie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego.

Poniżej przedstawiamy tabelę z opłatami za zarządzanie dla poszczególnych funduszy/subfunduszy:
 

NAZWA FUNDUSZU MAKSYMALNA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE OKREŚLONA W STATUCIE FUNDUSZU RZECZYWISTA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
Rockbridge Skarbowy 1,50% 1,50%
Rockbridge Pieniężny * 1,00% 0,80%
Rockbridge Obligacji 1 2,00% 2,00%
Rockbridge Obligacji 2 2,00% 2,00%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych * 1,50% 1,00%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 4,00% 3,00%
Rockbridge Zrównoważony 4,00% 4,00%
Rockbridge Selektywny 3,00% 3,00%
Rockbridge Akcji 4,00% 4,00%
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek 4,00% 4,00%
Rockbridge Dywidendowy 4,00% 3,50%
Rockbridge Akcji Globalny 4,00% 3,00%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 4,00% 4,00%
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców 4,00% 3,75%
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej * 2,50% 2,50%
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja * 2,50% 2,50%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 2,00% 1,50%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 2,00% 2,00%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 2,00% 1,80%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 2,90% 1,40%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 2,90% 1,80%
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 2,90% 1,50%
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 2,00% 1,75%

* Fundusze mogą pobierać opłatę zmienną za zarządzanie

 


 
Opłaty za odkupienie

W przypadku uczestnictwa na zasadach ogólnych fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Rockbridge TFI nie pobierają opłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa mogą być pobierane w Planach Oszczędniościowych.

Fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Rockbridge TFI pobierają opłaty za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z tabelą opłat FIZ.


Zobacz również: Dostęp przez Telefon i Internet