Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców (Fundusz) zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu... Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w dniu 31 stycznia 2018 r. („Dzień Wykupu”) fundusz Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych, zwany dalej „Funduszem”, dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych, co do których uczestnicy złożyli żądania wykupu zgodnie z § 26 statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty zostały z mocy prawa umorzone z chwilą ich wykupienia. Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w ogłoszeniu o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (dalej: Fundusz) z dnia 8 grudnia 2017 r. popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że... Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że tekście jednolitym statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców (dalej: Fundusz) opublikowanym w ślad za ogłoszeniem o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców z dnia 8 grudnia 2017 r. wystąpiła omyłka polegająca na tym, że... Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w ogłoszeniu o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (dalej: Fundusz) z dnia 8 grudnia 2017 r. popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że w pkt. 6 w/w ogłoszenia błędnie ponumerowano dodawane w art.... Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.... Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej... Czytaj więcej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.... Czytaj więcej

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (Fundusz), zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu... Czytaj więcej

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 (Fundusz) zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu... Czytaj więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    121