Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

01-10-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 października 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Skarbowego oraz BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych (poprzednia nazwa „BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej”) wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Skarbowego związana jest ze zmianą kategorii ryzyka, które mają istotne znaczenie dla subfunduszu, a które nie zostały odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik zysku do ryzyka.
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych związana jest ze:
1) zmianą nazwy subfunduszu,
2) zmianą kategorii ryzyka, które mają istotne znaczenie dla subfunduszu, a które nie zostały odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik zysku do ryzyka,
3) zmianą wysokości wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszem, a w konsekwencji koniecznością oszacowania kwoty opłat bieżących zgodnie z art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczenia kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1).


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

 

Wróć do listy