Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

01-10-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 października 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Pieniężnego („Subfundusz”) wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem od dnia 1 października 2014 r., a w konsekwencji koniecznością oszacowania kwoty opłat bieżących zgodnie z art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczenia kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy