Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) z zastąpieniem Skrótu Prospektu Informacyjnego Funduszu dokumentem o nazwie „Kluczowe informacje dla inwestorów”,
b) aktualizacją danych o wysokości kapitału własnego Towarzystwa,
c) ze zmianą opisów ryzyka inwestycyjnego subfunduszy,
d) aktualizacją informacji dotyczących podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz subfunduszy,
e) aktualizacją informacji dotyczących podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy