Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

01-04-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

1) ze zmianą osoby zarządzającej BPH Subfunduszem Akcji Globalnym,

2) z rozpoczęciem oferowania jednostek typu P w BPH Subfunduszu Akcji Globalnym oraz BPH Subfunduszu Pieniężnym,

3) z aktualizacją wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2014 dla subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu oraz aktualizacją informacji nt. kategorii kosztów niewłączonych do wskaźnika WKC,

4) z aktualizacją danych finansowych subfunduszy w ujęciu historycznym,

5) z aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

 

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy