Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

04-01-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

  1. ze zmianą wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną BPH Subfunduszu Obligacji 1 i BPH Subfunduszu Obligacji 2,
  2. z aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

 

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy