Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Strategii Akcyjnej

06-06-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  • aktualizacją firmy (nazwy) Agenta Transferowego Funduszu,
  • aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu,
  • aktualizacją informacji o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu.
Wróć do listy