Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

  1. z wejściem w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz 1 sierpnia 2016 r.;
  2. ze zmianą poziomu referencyjnego służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark) subfunduszy BPH Akcji Rynków Wschodzących i BPH Akcji Globalny;
  3. ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
  4. z aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy