Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 2 listopada 2016 r. dodaje się datę „7 listopada 2016 r.”

2. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 2 listopada 2016 r.”

jest:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 7 listopada 2016 r.”
 

3. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie, w ust. 2 było:

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe

Imię i nazwisko                           Stanowisko                    

Piotr Karnkowski                         Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                         Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki                 Wiceprezes Zarządu”

jest:

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe

Imię i nazwisko                           Stanowisko                    

Piotr Karnkowski                         Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                         Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki                 Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger                              Wiceprezes Zarządu”
 

4. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie, zaktualizowano ust. 4 Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 2.

5. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w ust. 8 lit. a) było:

„8. Imiona i nazwiska:

a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski                   Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                  Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki          Wiceprezes Zarządu”

jest:

„8. Imiona i nazwiska:

a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski                   Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                  Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki          Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger                       Wiceprezes Zarządu”
 

6. W Rozdziale IV Dane o Depozytariuszu, w ust. 1 było:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma:                                 Bank BPH Spółka Akcyjna

Siedziba:                            Rzeczpospolita Polska, Gdańsk

Adres:                                 ul. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk

Numer telefonu:               +48 58 300 70 01

Numer telefaksu:              +48 58 300 76 85

Adres korespondencyjny Biura Powierniczego oraz miejsce prowadzenia czynności związanych z usługami powierniczymi i pełnieniem funkcji Depozytariusza:     ul. Towarowa 25a, 00-985 Warszawa

Numer telefonu                  +48 22 531 90 95

Numer telefaksu                 +48 22 507 30 22”

jest:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma:                                 Alior Bank Spółka Akcyjna

Siedziba:                            Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres:                                 ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu:               +48 22 555 22 22

Numer telefaksu:              +48 22 555 23 23

Adres korespondencyjny Biura Powierniczego oraz miejsce prowadzenia czynności związanych z usługami powierniczymi i pełnieniem funkcji Depozytariusza:     ul. Towarowa 25a, 00-985 Warszawa

Numer telefonu                  +48 22 531 90 95

Numer telefaksu                 +48 22 507 30 22”

 

7. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w ust. 2 Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, w pkt 2.2 było:

„2.2 Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma:              Bank BPH Spółka Akcyjna                        

Siedziba:      Rzeczpospolita Polska, Gdańsk                      

Adres:              ul. Pałubickiego 2, Gdańsk

Numer telefonu:      +48 58 300 70 01

Numer telefaksu:     +48 58 300 76 85

2.2.1. Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa z wyodrębnieniem następujących kanałów dystrybucji: Biuro Maklerskie Banku BPH S.A., komórki organizacyjne oddziałów Banku BPH S.A. nadzorowane przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. oraz Internet, w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora. Dodatkowo Bank BPH S.A. współpracuje z Funduszem w zakresie oferowania IKE, w szczególności zawiera w imieniu Funduszu Umowy o IKE, wydaje potwierdzenia ich zawarcia, a także przyjmuje dyspozycje składane w ramach IKE.

2.2.2. Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.„

jest:

„2.2 Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma:            Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A. 

Siedziba:      Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres:              ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu:      +48 22 555 22 22

Numer telefaksu:     +48 22 555 23 23

2.2.1. Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa z wyodrębnieniem następujących kanałów dystrybucji: Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank  z Banku BPH S.A., komórki organizacyjne oddziałów Alior Banku S.A. nadzorowane przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A. oraz Internet, w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora. Dodatkowo dystrybutor współpracuje z Funduszem w zakresie oferowania IKE, w szczególności zawiera w imieniu Funduszu Umowy o IKE, wydaje potwierdzenia ich zawarcia, a także przyjmuje dyspozycje składane w ramach IKE.

2.2.2. Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.„
 

8. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, w ust. 5 było:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854, Warszawa.

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPH TFI S.A. wyznaczyło Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 13 lipca 2015 r., Fundusz zawarł umowę z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie o przegląd półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.”

jest:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

W dniu 23 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPH TFI S.A. wyznaczyło KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 22 lipca 2016 r., Fundusz zawarł umowę z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie o przegląd półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.”
 

9. W Rozdziale VII Załączniki, w ust. 1 zaktualizowano definicje „Depozytariusz” oraz „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”.

10. W Rozdziale VII Załączniki, w ust. 2 zamieszczono aktualny statutu Funduszu.

Wróć do listy