Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

07-08-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Parasolowy

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. aktualizacją adresu korespondencyjnego Agenta Transferowego Funduszu,
  2. aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu,
Wróć do listy