Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

21-09-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 21 września 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z wejściem w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszonej dnia 21 września 2015 r. oraz zmianą wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej, odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną tego Subfunduszu.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy