Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

30-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

  1. wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 30 kwietnia 2016 r. w zakresie przypadków, w których Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania oraz zapisów dotyczących wspólnego Subrejestru małżeńskiego,
  2. aktualizacją wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2015 dla subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu oraz aktualizacją informacji nt. kategorii kosztów niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych,
  3. aktualizacją danych finansowych subfunduszy w ujęciu historycznym,
  4. aktualizacją informacji wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348),
  5. zamieszczeniem informacji o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. 2015 poz. 1712).

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy