Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 1 sierpnia 2016 r. dodaje się datę „7 listopada 2016 r.”

2. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 sierpnia 2016 r.”

jest:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 7 listopada 2016 r.”
 

3. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie, w ust. 2 było:

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe

Imię i nazwisko                                   Stanowisko                    

Piotr Karnkowski                                 Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                                Wiceprezes  Zarządu

Aleksander Mokrzycki                        Wiceprezes  Zarządu”

jest:

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe

Imię i nazwisko                                   Stanowisko                    

Piotr Karnkowski                                 Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                                Wiceprezes  Zarządu

Aleksander Mokrzycki                        Wiceprezes  Zarządu

Marcin Berger                                     Wiceprezes Zarządu”.
 

4. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie, zaktualizowano ust. 4 Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 2

5. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w ust. 8 lit. a) było:

„8. Imiona i nazwiska:

a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski            – Prezes Zarządu

Marcin Bednarek           – Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki                – Wiceprezes Zarządu”

jest:

„8. Imiona i nazwiska:

a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski            – Prezes Zarządu

Marcin Bednarek           – Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki    – Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger                 - Wiceprezes Zarządu”

 

6. W Rozdziale IV Dane o Depozytariuszu, w ust. 1 było:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk; tel: +48 58 300 70 01;  fax: +48 58 300 76 85.

Adres korespondencyjny Biura Powierniczego oraz miejsce prowadzenia czynności związanych z usługami powierniczymi i pełnieniem funkcji Depozytariusza: ul. Towarowa 25a, 00-985 Warszawa, tel: +48 22 531 90 95, fax: +48 22 507 30 22.”

jest:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa; tel: +48 22 555 22 22; fax: +48 22 555 33 33.

Adres korespondencyjny Biura Powierniczego oraz miejsce prowadzenia czynności związanych z usługami powierniczymi i pełnieniem funkcji Depozytariusza: ul. Towarowa 25a, 00-985 Warszawa, tel: +48 22 531 90 95, fax: +48 22 507 30 22.”

 

7. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w ust. 2 Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:, w pkt 2.3 było:

„2.3 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:                     Bank BPH Spółka Akcyjna

Siedziba:                   Rzeczpospolita Polska, Gdańsk

Adres:                      ul. Pałubickiego 2, Gdańsk

Numer telefonu:             +48 58 300 70 01

Numer telefaksu:            +48 58 300 76 85

a) Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa z wyodrębnieniem następujących kanałów dystrybucji: Biuro Maklerskie Banku BPH S.A., komórki organizacyjne oddziałów Banku BPH S.A. nadzorowane przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. oraz Internet, w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”

jest:

„2.3 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:              Alior Bank S. A. – Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

Siedziba:           Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres:              ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu:      +48 22 555 22 22

Numer telefaksu:    +48 22 555 23 23

a) Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa z wyodrębnieniem następujących kanałów dystrybucji: Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A., komórki organizacyjne oddziałów Alior Banku S.A. nadzorowane przez Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A. oraz Internet, w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”


8. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, w ust. 5 było:

„5. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854, Warszawa.

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPH TFI S.A. wyznaczyło Deloitte Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 13 lipca 2015 r., Fundusz zawarł umowę z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie o przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.”

jest:

„5. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

W dniu 23 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPH TFI S.A. wyznaczyło KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 22 lipca 2016 r., Fundusz zawarł umowę z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie o przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.”


9. W Rozdziale VII Załączniki, w akapicie „Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu” zaktualizowano definicje „Depozytariusz” oraz „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”.

10. W Rozdziale VII Załączniki, w akapicie „Statut BPH FIO Strategii Akcyjnej” zamieszczono aktualny statut Funduszu.

Wróć do listy