Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

01-02-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

 1. Na stronie tytułowej w nagłówku było:


  „Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r. poz. 673).”

  jest:

  „Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 r. poz. 673).”
   

 2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę „1 lutego 2017 r.”

   

 3. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

  „Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 4 grudnia 2016 r.”


  jest:

  „Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 lutego 2017 r.”
   

 4. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w ust. 2 Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa, w tym: dodano pkt 2.20.

  „2.20. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu, numer zezwolenia oraz nazwa organu nadzoru, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
   

  Firma:                      „DIAMENT” Doradcy Finansowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba:                      Rzeczpospolita Polska, Lublin
  Adres:                      ul. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin
  Numer telefonu:              +48 81 442 01 22
  Numer telefaksu:             +48 81 442 01 21
  Zezwolenie KNF:             DFI/I/4031/31/11/12/U/MK
  Strona internetowa:          www.diament-df.pl

  a) Zakres świadczonych usług

  Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora. Dodatkowo dystrybutor współpracuje z Funduszem w zakresie oferowania IKE oraz IKZE, w szczególności zawiera w imieniu Funduszu Umowy o IKE oraz IKZE, wydaje potwierdzenia ich zawarcia, a także przyjmuje dyspozycje składane w ramach IKE oraz IKZE.

  b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa

  Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”
   

 5. W Rozdziale VII Załączniki zaktualizowano definicję Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

   

 6. Zaktualizowano spis treści na końcu dokumentu.
Wróć do listy