Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

01-04-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

 

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 1 lutego 2017 r. dodaje się datę „1 kwietnia 2017 r.”

2. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 lutego 2017 r.”

jest:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 kwietnia 2017 r.”

3. W Rozdziale II. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w ust. 8. Imiona i nazwiska było:

„a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski Prezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger Wiceprezes Zarządu

b) członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Marzena Beata Bielecka Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eric Anliker Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jajuga Członek Rady Nadzorczej

Brendan Gilligan Członek Rady Nadzorczej

Paul WatkinsonCzłonek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jurczyk Członek Rady Nadzorczej”

jest:

„a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski Prezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger Wiceprezes Zarządu

b) członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Marzena Beata Bielecka Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eric Anliker Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jajuga Członek Rady Nadzorczej

Brendan Gilligan Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jurczyk Członek Rady Nadzorczej”

4. W Rozdziale V. „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w ust. 2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:” w pkt 2.3 było:

„2.3 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 555 22 22

Numer telefaksu: +48 22 555 23 23

a) Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa z wyodrębnieniem następujących kanałów dystrybucji: Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bankz Banku BPH S.A., komórki organizacyjne oddziałów Alior Banku S.A. nadzorowane przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A. oraz Internet, w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”

jest:

„2.3 Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma: Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 555 22 22

Numer telefaksu: +48 22 555 23 23

a) Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa z wyodrębnieniem następujących kanałów dystrybucji: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., komórki organizacyjne oddziałów Alior Banku S.A. nadzorowane przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oraz Internet, w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

b) Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”

Wróć do listy