Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

31-05-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Strategii Akcyjnej

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. aktualizacją danych o wysokości kapitału zakładowego Towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,
  2. aktualizacją wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2016 dla Funduszu oraz aktualizacją informacji nt. kosztów niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych,
  3. aktualizacją informacji o wysokości opłaty zmiennej, uzależnionej od wyników Funduszu, za rok 2016,
  4. aktualizacją danych finansowych Funduszu w ujęciu historycznym,
  5. aktualizacją opisu metod wyceny składników lokat  wynikających z przyjętej polityki inwestycyjnej Funduszu,
  6. zamieszczeniem informacji o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 r., poz. 648),
  7. aktualizacją o zmienione Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. 2017 r., poz. 769),
  8. aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu,
  9. aktualizacją oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityką inwestycyjną,
  10. aktualizacją publikatorów ustaw powołanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
Wróć do listy