Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

30-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

  1. aktualizacją danych o wysokości kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,
  2. aktualizacją nazw innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem Informacyjnym Funduszu,
  3. wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 30 kwietnia 2016 r. w zakresie przypadków, w których Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania oraz zapisów dotyczących wspólnego Rejestru małżeńskiego,
  4. aktualizacją wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2015 oraz informacji nt. kategorii kosztów niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych,
  5. aktualizacją informacji o wysokości opłaty zmiennej, uzależnionej od wyników Funduszu, za rok 2015,
  6. aktualizacją danych finansowych Funduszu w ujęciu historycznym,
  7. aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz,
  8. aktualizacją informacji wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348),
  9. zamieszczeniem informacji o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. 2015 poz. 1712).

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy