Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

02-09-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 września 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”), uwzględniająca zmianę osób zarządzających Funduszem oraz zastąpienie dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507) przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 847).


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy