Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

01-04-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

a) ze zmianą składu Zarządu Towarzystwa,
b) z aktualizacją informacji o siedzibie Banku BPH S.A., tj. podmiotu pośrednio dominującego wobec Towarzystwa,
c) z uzupełnieniem opisu profilu inwestora Funduszu, który uwzględnia zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu,
d) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy