Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

07-11-2016

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 1 sierpnia 2016 r. dodaje się datę „7 listopada 2016 r.”

2. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 sierpnia 2016 r.”

jest:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 7 listopada 2016 r.”
 

 3. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie, w ust. 2 było:

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe        

Imię i nazwisko                 Stanowisko

Piotr Karnkowski                Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki        Wiceprezes Zarządu”

jest:

„2. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje finansowe

Imię i nazwisko                 Stanowisko

Piotr Karnkowski                Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki        Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger                      Wiceprezes Zarządu”

4. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie, zaktualizowano ust. 4 Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 25.

5. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w ust. 8 lit. a) było:

„8. Imiona i nazwiska

a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski                 Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki             Wiceprezes Zarządu”

jest:

„8. Imiona i nazwiska

a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski                 Prezes Zarządu

Marcin Bednarek                Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki       Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger                    Wiceprezes Zarządu”

 

6. W Rozdziale IV Dane o Depozytariuszu, w ust. 1 było:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma:                  Bank BPH Spółka Akcyjna

Siedziba:             Rzeczpospolita Polska, Gdańsk

Adres:                  ul. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk

Numer telefonu:          +48 58 300 70 01

Numer telefaksu:         +48 58 300 76 85

Adres korespondencyjny Biura Powierniczego oraz miejsce prowadzenia czynności związanych z usługami powierniczymi i pełnieniem funkcji Depozytariusza:  ul. Towarowa 25a, 00-985 Warszawa

Numer telefonu          +48 22 531 90 95

Numer telefaksu         +48 22 507 30 22”

jest:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma:                     Alior Bank Spółka Akcyjna

Siedziba:                Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres:                     ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu:          +48 22 555 22 22

Numer telefaksu:         +48 22 555 23 23

Adres korespondencyjny Biura Powierniczego oraz miejsce prowadzenia czynności związanych z usługami powierniczymi i pełnieniem funkcji Depozytariusza:  ul. Towarowa 25a, 00-985 Warszawa

Numer telefonu          +48 22 531 90 95

Numer telefaksu          +48 22 507 30 22”

 

7. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz w ust. 2 Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa dodaje się pkt 2.3:

„2.3. Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma:                     RDM Wealth Management SA

Siedziba:                Rzeczpospolita Polska, Warszawa

Adres:                     ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa

Numer telefonu:          +48 (22) 58 508 58

Numer telefaksu:         +48 (22) 58 508 58

2.3.1. Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.

2.3.2. Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa

Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy sp. z o.o., ul. Puławska 436 w Warszawie pod numerem telefonu (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”

 

8. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, w ust. 5 było:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854, Warszawa.

W dniu 10 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPH TFI S.A. wyznaczyło Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 13 lipca 2015 r., Fundusz zawarł umowę z  Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie o przegląd półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.”

jest:

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189, Warszawa.

W dniu 23 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPH TFI S.A. wyznaczyło KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanych przez BPH TFI S.A. za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 22 lipca 2016 r., Fundusz zawarł umowę z  KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie o przegląd półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy Funduszu, za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.”
 

9. W Rozdziale VII Załączniki, w ust. 1 zaktualizowano definicje „Depozytariusz” oraz „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”.

10. W Rozdziale VII Załączniki, w ust. 2 zamieszczono aktualny statut Funduszu.

Wróć do listy