Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

01-02-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

 1. Na stronie tytułowej w nagłówku było:

  „Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673)”


  jest:

  „Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673)”
   

 2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę „1 lutego 2017 r.”

   

 3. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

  „Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 4 grudnia 2016 r.”

  jest:

  „Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 1 lutego 2017 r.”

   

 4. W Rozdziale III A. Dane o BPH Subfunduszu Superior Pieniężnym w ppkt. 2.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu dodano:

  „Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników Funduszu.

  Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana, ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

  Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”
   

 5. W Rozdziale III B. Dane o BPH Subfunduszu Superior Obligacji w ppkt. 2.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu dodano:

  „Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników Funduszu.

  Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana, ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

  Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”
   

 6. W Rozdziale III E. Dane o BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców w ppkt. 2.1. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu dodano:

  „Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze zagraniczne, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu, dokonują lokat na rynkach finansowych, z którymi związane są wszystkie rodzaje ryzyk opisane powyżej oraz w pkt. 2.2. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz lokat w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, ryzyka te są również pośrednio ponoszone przez Uczestników Funduszu.

  Ponadto ewentualne błędy w wycenie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu mogą wywierać wpływ na wycenę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wprawdzie wycena tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych opiera się na zasadach wartości godziwej, ale nie można wykluczyć sytuacji, w której na skutek braku płynności niektórych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat funduszu zagranicznego, w następstwie błędów operacyjnych lub w wyniku innych zdarzeń wycena tytułów uczestnictwa zostanie skorygowana, ulegnie skokowej zmianie lub zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Korekty takie mogą wpływać ujemnie lub dodatnio na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

  Umarzanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych może podlegać różnym ograniczeniom mającym istotny wpływ na możliwość zbycia tego rodzaju lokat przez Subfundusz. Zawieszenie oficjalnej wyceny, wprowadzenie ograniczeń lub wystąpienie opóźnień w umarzaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych będących przedmiotem lokat Subfunduszu lub w przekazaniu Subfunduszowi środków z tytułu tych umorzeń może utrudnić lub uniemożliwić Funduszowi wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Uczestników Subfunduszu, w tym w szczególności opóźnić wypłatę środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, spowodować konieczność stosowania proporcjonalnej redukcji i rat przy dokonywaniu wypłat z tytułu umorzeń Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, utrudnić lub uniemożliwić dokonanie prawidłowej wyceny Jednostek Uczestnictwa oraz spowodować konieczność zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”
   

 7. W Rozdziale VII. Załączniki w ust. 1 zaktualizowano definicję Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

   

 8. W Rozdziale VII. Załączniki w ust. 2 zamieszono aktualny tekst jednolity Statutu Funduszu.
   
 9. Zaktualizowano spis treści na końcu dok

    

Wróć do listy