Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

31-05-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH Superior FIO

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. aktualizacją danych o wysokości kapitału zakładowego Towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,
  2. aktualizacją wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych za rok 2016 dla subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu oraz aktualizacją informacji nt. kosztów niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych,
  3. aktualizacją informacji o wysokości opłaty zmiennej, uzależnionej od wyników subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, za rok 2016,
  4. aktualizacją danych finansowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu w ujęciu historycznym,
  5. zamieszczeniem informacji o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 r., poz. 648),
  6. aktualizacją o zmienione Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. 2017 r., poz. 769),
  7. aktualizacją oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityką inwestycyjną,
  8. aktualizacją publikatorów ustaw powołanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.
Wróć do listy