Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

09-09-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, iż w dniu 9 września 2008 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego oraz jego skrócie. Zmiany treści prospektu oraz jego skrótu dotyczą przede wszystkim: zmian polityki inwestycyjnej subfunduszy ogłoszonych w dniu 9 czerwca 2008 r., zasad pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie Oszczędnościowym, wskazania rynków zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zmiany nazwy Subfunduszu BPH Akcji Selektywny na BPH Globalny Żywności i Surowców.

Zobacz Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu BPH FIO Parasolowy

Wróć do listy