Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

01-09-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 września 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest:
a) ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej jednego z Subfunduszy BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: z „BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej” na „BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej”, dokonaną na podstawie zmian statutu ogłoszonych w dniu 31 maja 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa; ponadto ze zmianą wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu oraz zmianą w zakresie osób zarządzających wskazanym Subfunduszem,

b) ze zmianą Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalny , według którego realizowane jest zlecenie nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu C oraz zlecenie Konwersji i Zamiany, w wyniku których nabywane lub odkupywane są Jednostki Uczestnictwa typu C,

c) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa,

d) z aktualizacją danych o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy.
 

Zobacz prospekt

Wróć do listy