Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

12-02-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) ze zmianą osoby zarządzającej subfunduszem BPH Akcji Globalny,
b) ze zmianami w zakresie umów zawieranych z Depozytariuszem,
b) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu Informacyjnego
 

Wróć do listy