Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

06-12-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) ze zmianą w zakresie składu Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
b) ze zmianą siedziby podmiotu pośrednio dominującego wobec BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
c) z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa,
d) z uzupełnieniem opisu ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu o ryzyko związane z inwestowaniem aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.


Zobacz Prospekt Informacyjny i Skrót Prospektu Informacyjnego
 

Wróć do listy