Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

26-03-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami: 

Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 1 marca 2018 r. dodaje się datę „26 marca 2018 r.”.

Na stronie tytułowej ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 26 marca 2018 r.”.

Rozdział III ust. 6 pkt 6.5 ppkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) przelewu środków pieniężnych na wskazany w Subrejestrze rachunek bankowy Uczestnika w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. W przypadku gdy Uczestnik nie wskazał rachunku bankowego lub podany rachunek okazał się nieaktualny, wypłata następuje w formie nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na rzecz Uczestnika,”.

Statut Funduszu stanowiący Załącznik nr 2 do Prospektu załącza sie w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 marca 2018 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy pozostają bez zmian.

Zobacz Prospekt Informacyjny Rockbridge FIO Parasolowy

 

Wróć do listy