Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

01-04-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami: 

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 26 marca 2018 r. dodaje się datę „1 kwietnia 2018 r.”.

2. Na stronie tytułowej ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 kwietnia 2018 r.”.

3. Rozdział III D ust. 5 pkt 5.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do dnia 7 czerwca 2001 r. wzorcem były lokaty T/N skalkulowane na podstawie zmian stopy WIBID dla okresów T/N.
Do 31 grudnia 2002 r. wzorcem była inflacja narastająco (stopa inflacji skalkulowana na podstawie podawanego przez GUS miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).
Do dnia 30 września 2003 r. wzorcem był iloczyn średniego oprocentowania 3-miesięcznych lokat terminowych w 20 największych bankach publikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” i mnożnika o wartości 1,20.
Od dnia 1 października 2003 r. do dnia 31 marca 2018 r. benchmarkiem dla Subfunduszu był wzorzec składający się w 50% z indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i w 50% z indeksu WIG.
Od dnia 1 kwietnia 2018 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest wzorzec składający się w 50% z indeksu FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years (symbol Bloomberga SBPL13L Index) i w 50% z indeksu WIG.”.

4. Rozdział III J ust. 5 pkt 5.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wzorzec przyjęty dla Subfunduszu (do 30 czerwca 2003 r.):
50%          52 tygodniowe bony skarbowe
50%          WIG 20
Od dnia 1 lipca 2003 r. wzorcem przyjętym dla Subfunduszu był:
80%          średnie oprocentowanie 3 - miesięcznych lokat terminowych w 20 największych bankach publikowane w dzienniku "Rzeczpospolita"
20%          indeks WIG
Od 1 października 2003 r. wzorcem dla Subfunduszu był wzorzec składający się w 80% z indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i w 20% z indeksu WIG.
Od 1 marca 2004 r. do dnia 31 marca 2018 r. benchmarkiem dla Subfunduszu był wzorzec składający się w 70% z indeksu Merrill Lynch Polish Governments (MLPO) i w 30% z indeksu WIG.
Od dnia 1 kwietnia 2018 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest wzorzec składający się w 70% z indeksu FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years (symbol Bloomberga SBPL13L Index) i w 30% z indeksu WIG.”.

5. Statut Funduszu stanowiący Załącznik nr 2 do Prospektu załącza sie w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 marca 2018 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy pozostają bez zmian.

Wróć do listy