Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 - zmiana terminów

20-07-2006

W związku z opublikowaniem w dniu 20 lipca 2006 r. Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6 ("Prospekt") BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") w imieniu oraz na podstawie art. 10 ust. 3 Statutu tworzonego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6 ("Fundusz") informuje o zmianie terminu subskrypcji i przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu oraz dokonywania wpłat w ten sposób, że:

 1. Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu nastąpi w dniu 7 sierpnia 2006 roku. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów nastąpi z upływem wcześniejszego z terminów:
  1. z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,
  2. dnia 8 września 2006 roku.
 2. W związku ze zmianą terminów, o której mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiedniej zmiany okresów zawartych w Tabeli Opłat pobieranych za wydanie jednego Certyfikatu Inwestycyjnego, jak poniżej:

  Liczba Certyfikatów objętych Zapisem w okresie
  07.08-20.08.2006 r.
  w okresie
  21-27.08.2006 r.
  od 28.08.2006 r.
  od 10 do 1.499 1,60 PLN 1,80 PLN 2,00 PLN
  od 1.500 do 2.999 1,40 PLN 1,60 PLN 1,80 PLN
  3.000 i więcej 1,20 PLN 1,40 PLN 1,60 PLN

   
 3. Niniejsza informacja, została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539), tj. poprzez przekazanie informacji do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa po publikacji prospektu emisyjnego Funduszu.
Wróć do listy