Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Fundusz Nieruchomości

01-07-2005

W dniu 29 czerwca 2005 r. Zarząd BPH TFI podjął uchwałę kierunkową, zgodnie z którą Zarząd Towarzystwa, po dokonaniu wpisu BPH FIZ Sektora Nieruchomości do rejestru funduszy inwestycyjnych podejmie działania zmierzające do wprowadzenia zmian w Statucie Funduszu, w ten sposób że w art. 2 statutu Funduszu, w definicji odnoszącej się do Komitetu Doradczego, dotychczasowe wyrazy "10% (słownie: dziesięć procent)" zastąpi się wyrazami "5% (słownie: pięć procent)".

Wróć do listy