Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o prawomocnym oddaleniu przez SOKiK powództwa wniesionego przez Prezesa UOKiK przeciwko BPH TFI

22-03-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFI SA”) informuje, że po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa UOKiK przeciwko BPH TFI SA (Sygn. akt XVII AmC 3481/12) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalił w całości powództwo Prezesa UOKiK oraz zasądził od Prezesa UOKiK na rzecz BPH TFI SA koszty zastępstwa procesowego.

Tym samym, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie potwierdził zarzutów pozwu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Prezesa UOKiK w odniesieniu do produktu oferowanego przez BPH TFI SA – tj. Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej jako: „Regulamin IKE”).

Kwestionowane Prezesa UOKiK przedmiotowym pozwem postanowienie dotyczyło uregulowanych w Regulaminie IKE działań BPH TFI SA w przypadku likwidacji jednego z Subfunduszy, na którym gromadzone są środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

W dniu 24 stycznia 2013 r. wyrok uprawomocnił się i jest ostateczny.
 

Wróć do listy