Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Informacja o przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

19-05-2008

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy powstał w wyniku przekształcenia BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Europy Wschodzącej, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 1, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnego Zarządzania, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Skarbowego, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nieruchomości Europy Wschodzącej, BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Europy Wschodzącej w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, na podstawie art. 240 ust.1 w związku z art. 241 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).


Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję z dnia 28 grudnia 2007 roku (sygn. DFL/4032/64/16/07/VI/U/3-11/MM) na przekształcenie w/w funduszy w BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.


Według stanu na dzień przekształcenia, tj.na dzień 16 maja 2008 r., w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa prowadzą następujące subfundusze:


1. BPH Subfundusz Akcji,
2. BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
3. BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
4. BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
5. BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej,
6. BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej,
7. BPH Subfundusz Obligacji 1,
8. BPH Subfundusz Obligacji 2,
9. BPH Subfundusz Skarbowy,
10. BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,


Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
1. nabył osobowość prawną;
2. wstąpił w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;
3. fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu wykreślono z rejestru funduszy inwestycyjnych.


Ponadto informujemy, że:
1. dla zleceń złożonych od dnia 16 maja 2008 r. przywrócone zostają opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w subfunduszach, w których statut Funduszu przewiduje pobieranie takich opłat (od dnia ogłoszenia zamiaru przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami Towarzystwo nie pobierało opłat manipulacyjnych za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu);
2. nie ulegają zmianie nr rachunków dla wpłat bezpośrednich poszczególnych subfunduszy (dotychczasowych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo); numery rachunków nabyć subfunduszy dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa.


arrow Prospekt BPH FIO Parasolowy

arrow Skrót prospektu BPH FIO Parasolowy

 

Wróć do listy